Politik

Robert Karjel Isabel Moretti

Robert Karjel & Isabel Moretti

KONSTEN ATT FÖRÄNDRA OCH FÖRFLYTTA- INTE BARA INSPIRERA

Robert Karjel och Isabel Moretti

Kort om Robert Karjel (klicka på länken ovan om du vill ha mer information om Robert).
Robert Karjel har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU. Robert blev utsedd till Årets Talare 2016.

Kort om Isabel Moretti (klicka på länken ovan om du vill ha mer information om Isabel).
Isabel Moretti har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. De senaste åren har hon varit chef för påverkansarbetet inom miljö och energi.

Som företag eller organisation behöver man ständigt förstå vilken omvärld man befinner sig i, marknadens svängningar eller hur politiska förutsättningar kan påverka. För att vara framgångsrik behöver man vara lyhörd och ha förmågan att justera för att hålla kurs mot de mål som ska uppnås. Det kan låta enkelt men är nog så komplicerat att genomföra.

Många företag och organisationer har därför gemensamt att man kämpar med likartade utamningar. Ytterst handlar det om att kunna ändra riktning, göra någonting annorlunda, att våga ta steg som går i en annan riktning än den redan angivna. Att få chefer eller medarbetare att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål.

För att få ett stöd och vägledning i ett sådant förändringsarbete finns många erbjudanden. Det finns en rad coacher, inspiratörer och processledare. Flera är mycket kompetenta och väcker tankar. Men det är någonting som ofta saknas.

Det vi erbjuder är ett skräddarsytt program med utgångspunkt i vilka ni är, var ni faktiskt befinner er och vad som behöver åstadkommas. Ett program som inte bara inspirerar – utan också förändrar och förflyttar.

EXEMPEL PÅ PROGRAMUPPLÄGG

Föredrag 1 – Omvärldsanalys. Med utgångspunkt från vår tids stora megatrender: Globalisering, Urbanisering och Digitalisering beskriver vi den värld som er organisation/företag har att förhålla sig till – och framför allt de reaktioner och beteenden detta ger hos individen. Vår världs snabba förändring är i grunden god, men det snabbt uppdrivna tidstempot kan skapa en känsla av otillräcklighet. Inom en organisation kan parallellt flera olika beskrivningar av tillvaron samtidigt trängas: individ vs kollektiv, lokalt vs centralt, innerstad vs landsbygd. Rätt använt kan det vara en oerhörd styrka att ha tillgång till flera olika perspektiv Fel hanterat kan det skapa svårhanterade konflikter och polarisering mellan olika intressen eller grupper. Ytterligare omvärldsförändringar som påverkar är glappet mellan att vi idag genom digitaliseringen kan sprida information mycket snabbt, samtidigt som organisationer ofta behöver förhålla sig till längre förankringsprocesser och beslutsvägar.

Föredrag 2 – Operativt ledarskap. Så hur gör vi då rent konkret när världen snurrar allt snabbare, kraven höjs och det blir allt svårare att hålla ihop mot samma mål? Utifrån egna erfarenheter omvandlar vi slutsatserna från föredraget ovan till handfasta verktyg för individens och organisationens ledarskap. Hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras. Att gå från den enskildes rädsla att misslyckas, till en gemensam känsla av att vilja uppnå något stort. Vikten av att individen både är villig att ta ansvar, men också ges möjlighet att också ta det. Genom oerhört konkreta exempel visar vi hur lagsamverkan åstadkoms, och hur beslutsprocesser under press kan förstås och underlättas.

EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR
· Krishantering
· Projektledning
· Opinionsbildning
· Omvärldsanalys
· Ledarskap (individ och gruppnivå)
· Storytelling (skapa varumärke)

Under ett program som kan sträcka sig från ett par timmar till ett antal tillfällen kombinerar vi inspirationspass med workshops – allt skräddarsytt efter just era behov och förväntningar.

OM OSS

Vi har gemensamt en bred kompetens och erfarenhet kring att driva stora projekt och att på hög nivå förändra och få genomslag. Både externt men inte minst inom organisationen eller företaget.

Robert Karjel är överstelöjtnant och pilot med bred militär erfarenhet, från räddningsinsatsen under Estonia, till att på uppdrag av FN och EU leda en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, för att senare på centrala nivå leda anskaffningen och upprättandet av ett förband räddningshelikoptrar i Afghanistan. En återkommande utmaning har varit att ur svåra förutsättningar åstadkomma ett högt förväntat resultat, vilket också varit en stark motivation.

Robert är en av Sveriges mest anlitade föredragshållare, särskilt med betoning på ledarskap, projektledning och organisationsutveckling. 2017 fick han utmärkelsen Årets Talare. Robert har civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik.

Isabel Moretti har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. De senaste åren har hon varit chef för påverkansarbetet inom miljö och energi på en av Sveriges främsta intresseorganisationer. Den främsta drivkraften är att leda utveckling, skapa opinionsbildning, och förflytta komplexa organisationer och påverka politiska beslut.

Isabel har under många år ägnat sig åt ledarskapsutveckling med särskilt betoning på organisationsförändring.

Read more

Isabel Moretti

Isabel Moretti

ISABEL MORETTI

Isabel Moretti har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. De senaste åren har hon varit chef för påverkansarbetet inom miljö och energi på en av Sveriges främsta intresseorganisationer. Den främsta drivkraften är att leda utveckling, skapa opinionsbildning, och förflytta komplexa organisationer och påverka politiska beslut. Isabel har under många år ägnat sig åt ledarskapsutveckling med särskilt betoning på organisationsförändring.

OMVÄRLDSANALYS

Att omvärlden är i ständig förändring – det vet vi. Men vad är det som händer? Och vad ligger runt hörnet när vi går ännu längre in i globalisering, urbanisering och digitalisering? Hur samspelar politik och ekonomi? Vilka olika strategier har olika nationer för att fortsatt vara spelare och ha inflytande? Och hur påverkar de stora megatrenderna oss i våra företag och organisationer. Eller till och med som individer? Vilka reaktioner och beteenden behöver vi lära oss att hantera? Och hur påverkas förankringsprocesser och beslutsvägar?

POLITIK OCH OPINIONSBILDNING

2018 är ett valår och många ögon kommer att riktas mot våra politiska partier. Hur driver egentligen ett parti sina frågor. Vem är det egentligen om har makten? Är det så att våra politiker tappat ledarskapet och inte förmår adressera samhällets stora utmaningar? Eller handlar det om att tron på politiken som ledare och auktoritet är ifrågasatt och makten finns någon annanstans? Och hur kan man som intresseorganisation påverka den politiska agendan?

OPERATIVT LEDARSKAP

Organisationer består ytterst av en grupp människor. Hur vi än organiserar oss så är det ändå människors behov och beteenden som vi ytterst behöver hantera för att få en organisation att leverera på resultat och produktion. Att enbart fokusera på strukturer är inte tillräckligt. Vi som ledare behöver också förstå människors och organisationernas beteenden och skälen till dessa; hur ska den enskildas behov ställas mot gruppens? Eller lokala perspektiv mot de centrala? Finns det klyftor mellan stad och landsbygd och hur påverkar det i sådana fall en organisation? Fel hanterat kan det skapa svårhanterade konflikter och polarisering mellan olika intressen eller grupper. Rätt använt kan det vara en oerhörd styrka att ha tillgång till flera olika perspektiv

MER OM ISABEL MORETTI

Isabel Moretti har sina rötter både i de värmländska skogarna och den brasilianska södern. Med svensk mamma och brasiliansk pappa som reste världen runt växte hon upp på 3 olika kontinenter med olika språk, kulturer och religioner närvarande. Detta har präglat hennes yrkesval och hon hamnade därför redan som 25-åring i det politiska centret Bryssel. Hon är utbildad agronom med miljö- och jordbrukspolitik som fokusområde. Intresset för politik, ledarskap och förändringsarbete har blivit allt större fokus och idag är föreläser hon inom dessa områden enskilt eller tillsammans med Robert Karjel.

Read more

Klas Eklund

Klas Eklund

Klas Eklund är Senior Economist på SEB samt adjungerad professor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Mellan 1994 och 2007 var han SEB:s chefekonom. Klas är också ledamot av EU-kommissionens grupp för ekonomisk-politisk analys, under ledning av kommissionens ordförande. Han har också varit vice ordförande i 5e AP-fonden och styrelseledamot i ABB Treasury Center Sweden, ordförande i ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), domare för utmärkelsen Svensk Kvalitet, ledamot av SNS konjunkturråd, styrelseledamot i Carnegiestiftelsen, mm.

Klas är en flitig skribent och föredragshållare. Vår ekonomi – en introduktion till samhällsekonomin är Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi och är översatt till bl.a. ryska och kinesiska. Han har skrivit debattböcker om budgetunderskottet, skattesystemet, Tobinskatt och ekonomisk tillväxt. Klas har också publicerat närmare 800 artiklar i tidningar, tidskrifter och antologier. Han har dessutom givit ut en deckare – Läckan (tillsammans med Karl G Sjödin) – som handlar om insideraffärer och mord i finansdepartementet. Den blev sedermera TV-serie.

Under senare år har Klas också arbetat med klimatfrågor. Han har skrivit boken Vårt klimat, om hur en effektiv klimatpolitik ska utformas. Han är seniorrådgivare till Global utmaning, sitter i programstyrelsen för Mistra-SWECIA (ett stort projekt om bl.a hur klimat- och ekonomimodeller ska knytas ihop), samt i styrelsen för det Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

Klas är inom näringslivet känd som en mycket skarp iakttagare och avbildare av den tid och de skeenden vi lever och verkar i men också som stor estradör med förmågan att få sin publik verkligt engagerade.

Read more

Anders Borg

Anders Borg

Omvärldsbevakning, framtid, ekonomi, finans. Globalisering. Digitalisering. Svenskt, Europeiskt och Globalt perspektiv.

Anders var Sveriges finansminister mellan 6 oktober 2006 och 3 oktober 2014. Tidningen Financial Times utsåg Anders Borg till EU:s främste finansminister 2011 i sin årliga ranking av unionens 19 finansministrar.

2011-2014 satt han i Moderaternas partistyrelse.

Den 14 oktober 2014 meddelades det att Borg på uppdrag av Finlands regering ska skriva en ekonomisk rapport om landets ekonomiska problem, samt föreslå lösningar och åtgärder.

Den 14 november 2014 meddelade World Economic Forum (WEF) att Borg kommer att leda organisationens nya initiativ för att främja globalt samarbete med ett nytt ramverk för det globala finansiella systemet. Enligt Klaus Schwab, grundare av WEF, ska Borgs arbetsgrupp fungera som en plattform för beslutsfattare från regeringar, centralbanker, myndigheter och institutioner.

Read more

K-G Bergström

K-G Bergström

MODERATOR OCH DEBATTLEDARE MED POLITIK OCH SAMHÄLLE SOM HUVUDÄMNEN

K-G Bergström är en av landets mest inflytelserika politiska reportrar med en gedigen bakgrund från SVT.
K-G Bergström tar uppdrag som moderator, debattledare, seminarieledare och föredragshållare där hans ämne är politik i alla dess former.

K-G Bergström har en fil.mag. i historia och statskunskap och började, efter några år som adjunkt, som självlärd och frilansande radioreporter i Norrbotten. Under många år (från 1978) arbetade K-G Bergström för Sveriges Television bland annat som utrikeskorrespondent i USA.

Så småningom blev han inrikespolitisk kommentator och under ett antal år ledde han sitt eget intervjuprogram i TV ”Rakt på med K-G Bergström”.

Under sin tid på SVT hamnade han regelbundet högst upp på alla listor över landets mest inflytelserika opinionsbildare, och han har vinnlagt sig om att aldrig umgås med makthavarna privat för att kunna bibehålla sin objektivitet.

Read more