Contents utbud

Stefan LaurellStefan är författare, verksamhetsledare samt samordnare i arbete kring kulturförändringar i verksamheter med hjälp av beteendestyrning.

Ett företags affärsidé är utgångspunkten för arbetsgruppens och individernas värderingar och beteenden. För att affärsidén skall bli konkret måste den brytas ned på både grupp- och individnivå för att väcka ett engagemang och medarbetarskap.

På detta sätt blir normer, värderingar och affärsidé förankrade hos alla anställda. Stefan Laurell arbetar mycket med hur företag gemensamt arbetar fram värderingar och skapar en kultur som gör skillnad.

Gruppdynamik är de processer, både omedvetna och medvetna, som sker i en grupp. I grupper kan det växa fram beteendemönster som för den enskilda individen känns främmande, men som personen i gruppen accepterar och använder.

En välfungerande gruppdynamik är den gnista som inspirerar oss att vilja, engagerar oss i en gemensam verksamhet och får oss att arbeta hårt tillsammans. När en grupp fungerar väl är det lättare för den enskilda individen att tänka och handla självständigt.

En annan viktig del för ett framgångsrikt team är att utnyttja de kreativa olikheter som olika individer besitter. Tar man tillvara dessa och skapar ett klimat där idéer, mångfald och kreativitet tas om hand utvecklas hela företaget och konkurrensfördelar skapas.

Idag är alla verksamheter utsatta för olika former av förändringstryck och en fungerande företagskultur är ofta nödvändig i dessa lägen. Stefan arbetar med att förändra och förstärka befintliga företagskulturer eller med att hjälpa till att skapa en helt ny kultur i en verksamhet.

Stefan Laurell är en väl etablerad föreläsare med en god förmåga att nå sina åhörare och skapa engagemang. Stefan är expert på hur du skapar goda relationer och vänder negativa möten till positiva relationer – som ger mervärde för alla.

Stefan har genomfört ett gediget arbete med att ta fram fungerande metoder för att föra ut värdegrunder och bygga kulturer i verksamheter genom en god metodik.

Print Friendly, PDF & Email