Contents utbud

Peter LiliusBrottsligheten är numer ett vardagligt inslag som många tyvärr har tvingats acceptera som en del av en normal vardag. Personal och företagare utsätts ständigt för angrepp från såväl vardagsbrottslighet till organiserad grov brottslighet. I många fall är det de vi litar på och anförtror oss åt, medarbetare, kunder, leverantörer som både begår och gör brotten möjliga.

Peter Lilius är säkerhetsexperten som började sin karriär som polis och har sedan via en roll som byrådirektör på kammarkollegiet gått till att säkerställa säkerheten hos Apoteket. Apotekskedjornas butiker är bland de hårdast drabbade grupperna.

Peter har lång erfarenhet av hot, brott och våld i arbetslivet och han ser att risken att utsättas för hot och våld på jobbet dramatiskt ökat på senare år. Det är viktigt att arbetsgivaren vet vad som ska göras om tillbud inträffar. Vilka brottsförebyggande åtgärder kan man göra mot hot, våld, ID-kapningar, bedrägerier, bolagskapningar, stölder, inbrott och rån.

Det finns också många sätt att förebygga våld, brott och hot om våld. Vardagsvåldet har ökat, inte bara inom butik och försäljning utan även hos socialsekreterare, kuratorer, biblioteksanställda, behandlingsassistenter och inom en rad yrkeskategorier där man tidigare aldrig hade föreställt sig att man skulle behöva känna sig osäker på jobbet. En del av förklaringen kan återfinnas i det ökade alkohol- och narkotikamissbruket i samhället.

Omvärlden, arbetsplatsen och själva arbetet förändras över tiden, vilket gör att det förebyggande arbetet liksom rutiner för vad man gör när tillbud sker måste ses över regelbundet. Peter Lilius inför nya rutiner på arbetsplatser som är väl kommunicerade och anpassade efter arbetsplatsens behov och arbetets karaktär.

En föreläsning med Peter Lilius ger dig exempel från arbetslivet och handfasta tips om hur du i ditt dagliga yrkesutövande kan möta eventuella situationer med hot, brott och våld.

Print Friendly, PDF & Email