Contents utbud

Jeanette OhlssonJeanette Ohlsson Carlborg utbildar och inspirerar till ökad kunskap och medvetenhet i frågor som rör mångfald, migration och interkulturell kommunikation. Jeanette vänder sig till alla som vill öka sin kulturkunskap och bli bättre på interkulturella möten och bemötande samt att kunna se saker ur ett något annat perspektiv.

Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerens och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.

Behållningen blir bl.a en ökad insikt om betydelsen av den egna rollen i mötet med människor och kunskap om hur man kan skapa goda förutsättningar för samförstånd och samarbete över kultur- och religionsgränser.

Mina föredrag

* Kulturmöten i skolans och förskolans värld

* Kulturmöten i vården

* Om hederskultur i Sverige idag

* Ett föredrag om religion, kultur och samhällsliv i Afghanistan, Somalia och Syrien

Bakgrund

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I sjutton år har Jeanette föreläst och utbildat för skol- och förskolepersonal, inom sjukvården, på myndigheter och inom det privata näringslivet runt om i Sverige. Interkulturell kommunikation, mångfald och bemötande över kultur och religionsgränser tillhör hennes huvudämnen.

Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bl.a Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Singapore och Argentina har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.

Jeanette Ohlsson Carlborg som talare

Föreläsningarna är en blandning av teorisk kunskap, praktiska övningar, diskussioner och reflektioner samt egna erfarenheter från kulturmöten – allt förmedlat med en blandning av engagemang, allvar och humor.

Upplägg

Allt från kortare inspirationsföredrag till mer djupgående hel- eller halvdags föreläsningar. Alla utbildningar kan skräddarsys utifrån längd och innehåll!

Jeanette Ohlsson Carlborg passar till

Jeanette passar att föreläsa för all skolpersonal från förskola till gymnasium,

vårdpersonal,arbetsförmedlare,myndighetspersoner,politiker

samt alla som arbetar med mångfaldsfrågor och möter nyanlända.

Jeanette vänder sig till alla som vill öka sin kulturkunskap och bli bättre på interkulturella möten och bemötande samt att kunna se saker ur ett något annat perspektiv.

Vad är hederskultur?

Genom mina många möten med människor från kulturer där hedersrelaterat förtryck och våld är en del av vardagen har jag fått ta del av många berättelser om vad denna hårda tillvaro innebär.

Man räknar med att det i Sverige, idag, finns 70 000 ungdomar vars liv styrs helt eller delvis av hederskultur.

När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället uppstår frågor, funderingar och utmaningar. Hur ska önskemål bemötas och när ska gränser dras?

Hederskultur, hedersförtryck och hedersvåld måste motarbetas på alla sätt. Egentligen är det enkelt – alla människor, män som kvinnor, pojkar och flickor, som lever i Sverige bör åtnjuta samma fri och rättigheter. Ett rättssystem, en uppsättning normer och värderingar – samma rättigheter och skyldigheter för alla i vårt land.

Ur innehållet:

* Om kultur och kulturella tolkningsmönster

* Kort om barnuppfostran i Sverige nu och förr

* Afghansk, syrisk och somalisk kultur och samhällsliv

* Synen på barn och barnuppfostran

* Klanens, stammens, släktens, familjens roll och betydelse

* Kort om Islam

* Om individ- och gruppkultur

* Vilka förväntningar har vi på varandra?

* Hur underlättar vi mötet med föräldrarna

Om religion, kultur och samhällsliv i Afghanistan, Somalia och Syrien

Allt fler människor från Afghanistan, Somalia och Syrien söker asyl i Sverige och utgör idag de största asylsökande grupperna.

Bland ensamkommande barn utgör för närvarande ungdomar från Afghanistan och Somalia de två största grupperna.

Men trots detta är kunskapen relativt låg om afghansk, somalisk och syrisk kultur, religion och samhällsliv. Vad innebär det att komma från en utpräglad klan eller stamkultur till världens mest individinriktade land?

När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället uppstår frågor, funderingar och utmaningar. Hur ska önskemål bemötas och när ska gränser dras?

Genom att öka vår kunskap om varandras samhälls- och vardagsliv, historiska bakgrund, sociala strukturer, skolsystem, sjukvård, politik, traditioner , normer, seder och kultur kan vi undvika en del krockar och missförstånd och bli bättre på att mötas.

Förslag på innehåll:

* Kort historisk tillbakablick

* Klanens, stammens, släktens och familjens roll och betydelse

* Religion – kort om islam

* Giftermål

* Sexualitet

* Artighet / gästfrihet

* Barnuppfostran

* Skolgång

* Sjukvård

* Skillnader mellan stad och landsbygd

Föreläsningen vänder sig i första hand till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med personer från Afghanistan, Somalia och Syrien.

Print Friendly, PDF & Email