Contents utbud

Geir LippestadGeir Lippestad, även känd som djävulens advokat föreläser bland annat om varför han valde att ta sig an Breivikmålet.

Advokat Geir Lippestad, som blivit känd som Anders Bering Breiviks offentliga försvarare. Frågan som många troligtvis ställer sig är att hur det är möjligt att försvara en massmördare?

Geir Lippestad har många års erfarenhet inom juridiken. Den 23 juli 2011, dagen efter attentatet i regeringskvarteren i centrala Oslo och på ön Utöya, blev han tillfrågat om att bli Breiviks försvarare.

Lippestad tänkte noga igenom sitt beslut och diskuterade saken med sin fru som är sjuksköterska. Hon menade att samhället har en skyldighet att behandla alla människor humant och rättvist oavsett vad de har gjort. Om Breivik skulle vara skadad och komma till vårt sjukhus skulle vi ge honom vård, sa hon. Lippestad bestämde sig för att tacka ja.

I föreläsningen berör Lippestad flera olika etiska dilemman. Han är tydlig med att det inte var Breiviks åsikter han försvarade, utan Norge som rättsstat.

Lippestad har kallats djävulens advokat, något han tog starkt avstånd från. Han poängterar hur viktigt det är att se Breivik som en människa och inte som en djävul, trots att hans åsikter och handlingar. För en djävul kan ses som ett slags mörkt hot utifrån, medan det Breivik gjorde faktiskt var planerat av en mänsklig hjärna. Kalla aldrig en människa för annat än människa, poängterar Lippestad.

Geir gör en annorlunda och gripande föreläsning om dilemmat mellan känslor och vad som är rätt och fel.

IN ENGLISH

Geir Lippestad , also known as the devil’s advocate lectures including why he chose to take on The Breivikcase.

Lawyer Geir Lippestad , which has become known as Anders Behring Breivik’s public defender. The question that many probably asking themselves is, how it is possible to defend a mass murderer ?

Geir Lippestad has many years of experience in the legal field . July 23, 2011 , the day after the attack in the government headquarters in central Oslo and on the island of Utöya , he was asked to become Breivik’s defender.

Lippestad carefully thought through his decision and discussed the matter with his wife who is a nurse. She said that society has an obligation to treat all human beings humanely and fairly regardless of what they have done . If Breivik would been damaged and come to our hospital , we would give him the care , she said. Lippestad decided to say yes.

In the lecture Lippestad touched on various ethical dilemmas. He makes it clear that it was not Breivik’s views he defended , but Norway as a rule.

Lippestad has been called the devil’s advocate , something he strongly disagrees upon. He points out how important it is to see Breivik as a human being and not as a devil , although his views and actions . For a devil can be seen as a kind of dark threat from the outside , while what Breivik actually did was planned by a human brain . Never call a man other than a human , says Lippestad .

Geir gives a different and profound lecture about the dilemma between emotions and what is right and wrong.

Klicka här för pressbild(er) på Geir Lippestad

Print Friendly, PDF & Email