Contents utbud

Charlotta MellanderProfessor i nationalekonomi

Charlotta Mellander är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling. Hon är en mycket efterfrågad talare både i Sverige och internationellt.

Tillsammans med professor Richard Florida har Charlotta Mellander varit med och utvecklat och publicerat teorier kring den kreativa klassen och städer där de vill bo. Teorierna berör såväl företag som regioner, som strävar efter att attrahera kreativa individer.

I sina föredrag tar hon ett bredare grepp på regional utveckling och kopplar samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som öppenhet, tolerans och lycka.

Charlotta Mellander har bland annat föreläst internationellt för FN, EU-kommissionen och företag som IBM, men också nationellt för svenska företag och kommuner. Idag har Charlotta en forskartjänst som hon delar mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Rotman School of Management i Toronto. Hon är också Research Director för Prosperity Institute of Scandinavia, ett systerinstitut till Richard Floridas Martin Prosperity Institutelänk.

IN ENGLISH

Professor National Economics

Charlotta Mellander is one of the nations foremost experts on cities , creativity and regional development. She is a much sought after speaker both in Sweden and internationally.

Together with Professor Richard Florida has Charlotta Mellander been involved, developed and published theories of the creative class and towns where they want to live. The theories involving both companies and regions , which strives to attract creative individuals .

In her speech, she takes a broader approach to regional development and connects economics, entrepreneurship and innovation with softer values ​​such as openness, tolerance and happiness.

Charlotta Mellander has lectured internationally for the United Nations, the European Commission and companies like IBM , but also nationally for Swedish companies and municipalities. Today, Charlotta has a research position wich she shares between Jönköping International Business School and the Rotman School of Management in Toronto. She’s also a Research Director of Prosperity Institute of Scandinavia , a sister institution to Richard Florida’s Martin Prosperity Institute Link .

Print Friendly, PDF & Email